Privacyverklaring

De gemeente Waddinxveen en ‘t Suyt hechten waarde aan de bescherming van uw gegevens. U heeft er recht op dat de gemeente veilig, correct, transparant, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving.

Als u gebruikmaakt van diensten van de gemeente, hebben wij meestal gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer etc.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Waddinxveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen van gegevens met anderen

Gemeente Waddinxveen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dat betekent dat die organisaties op eenzelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens als de gemeente Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Privacyofficer van de gemeente Waddinxveen via privacy@waddinxveen.nl of tel. 14 0182.

Beveiliging

De gemeente Waddinxveen neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@waddinxveen.nl of tel. 14 0182.

Kinderen en websitebezoek

De gemeente Waddinxveen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Waddinxveen kunt u contact opnemen met de Privacyofficer via privacy@waddinxveen.nl of 14 0182. Wij helpen u ook graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u dan dit formulier in te vullen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via fg@waddinxveen.nl.

Gemeente Waddinxveen
Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen
Telefoonnummer: 14 0182